InPost S.A. rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej.

„NIE PODLEGA UDOSTĘPNIANIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.”

4 września 2015

InPost S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536554)

InPost S.A. rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej

InPost S.A. (“InPost” lub “Spółka”), największy prywatny operator pocztowy w Polsce, rozważa różne opcje strategiczne związane z potencjalną pierwszą ofertą publiczną oraz notowaniem akcji Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Proces ten jest w trakcie i zależy, między innymi, od sytuacji rynkowej. Odpowiednie komunikaty dotyczące kontynuacji procesu zostaną podane kiedy takie decyzje zapadną.

IPOPEMA Securities S.A., WOOD & Company Financial Services a.s., S.A. Oddział w Polsce i Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. doradzają InPost w procesie.

Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały te nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji zgodnie z lub na podstawie zwolnienia z rejestracji przewidzianego w amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) oraz jej zasadami i przepisami. Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”). Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji. Prospekt emisyjny, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o InPost S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.inpost.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl).

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

 

 

 

“NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.”

4 September 2015

InPost S.A.

(joint stock company with its registered office in Kraków, address: Malborska 130, 30-624 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000536554)

InPost S.A. is considering an Initial Public Offering

InPost S.A. (“InPost” or “Company”) the largest Polish private postal company is considering its options with regards to a potential Initial Public Offering of InPost S.A. on the main market of the Warsaw Stock Exchange. This remains an ongoing process and is subject, inter alia, to market conditions. Further announcements will be made when a decision to proceed has been taken.

IPOPEMA Securities S.A., WOOD & Company Financial Services a.s., S.A. Oddział w Polsce and Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. have been appointed to assist InPost in this process.

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States of America. The materials do not constitute an offer of securities for sale or the solicitation of an offer to purchase securities, in the United States of America, nor may the securities be offered or sold in the United States of America without registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder. There is no intention to register any portion of the Offering in the United States of America or to conduct a public offering of securities in the United States of America.

This document is an advertisement and not an issue prospectus for the purposes of applicable measures implementing EU Directive 2003/71/EC (as amended) (such Directive, together with any applicable implementing measures in the relevant home Member State under such Directive and other applicable regulations, the “Prospectus Directive”.) The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. An issue prospectus prepared pursuant to the Prospectus Directive will be published, which when approved by the Polish Financial Supervision Commission – the Polish capital markets authority, will be the sole legally binding document containing information on InPost S.A. (the “Company”) and the offering of the Company’s securities in Poland as well as on their admission and introduction to trading on a regulated market organised by the Warsaw Stock Exchange and which, when published, will be obtained from the website of the Company (www.inpost.pl) as well as the website of the Offering Agent – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl).

It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. This document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale in Canada, Japan or Australia.

 

Magazynowanie paczek w POP

Odbieraj paczki, póki gorące!

Zbliża się sezon wyprzedażowy oraz świąteczny, czyli najgorętszy okres dla naszych Kurierów. Aby oszczędzić czas naszych Klientów, od początku października testujemy nowe rozwiązanie. Teraz, paczki będziesz mógł odebrać szybciej i sprawniej, nie martwiąc się przepełnionym Paczkomatem. Zobacz, na czym polega magazynowanie.