CSR

W ramach umowy z EBOiR, InPost S.A. zobowiązał się do promowania ekologicznie i społecznie korzystnych praktyk oraz do zachowania zrównoważonego rozwoju we wszystkich swoich działaniach.
Zakres planów skierowanych na wypełnienie zobowiązania w najbliższym czasie m.in. obejmuje:

1) Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska zgodnie z normą ISO 14001 i uzyskanie stosownej certyfikacji

2) Wprowadzenie programu motywacyjnego w celu promowania ekologicznej jazdy i zwiększania poziomu bezpieczeństwa drogowego. Program ten znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach umów z kurierami oraz partnerami transportowymi

3) Formalizację systemów odpowiedzialności społecznej zgodnie z normami SA 8000 oraz ISO 26000

4) Publikację począwszy od roku obrotowego 2015 osobnych raportów na temat zrównoważonego rozwoju Grupy InPost, zawierających m.in. kluczowe wskaźniki wydajności. Kolejne raporty będą publikowane co roku, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi n.p. standardem GRI

5) Opracowanie planu optymalizacji zużycia energii w Grupie InPost, w tym ustalenie wskaźników efektywności energetyczne. Wskaźniki te będą publikowane raz w roku w ramach raportu o zrównoważonym rozwoju.

6) Zwiększenie udziału kobiet w radzie nadzorczej InPost S.A. Spółka będzie dążyć do zapewnienia udziału kobiet w Radzie Nadzorczej na poziomie co najmniej 20% począwszy od następnej kadencji oraz na poziomie co najmniej 40% w kolejnych)