Akcjonariat

Skład akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

L.p.Akcjonariusz:Liczba akcji:
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu:
1.Integer.pl SA (*)  6 703 640 58,00%
2.Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)     970 872   8,40%
3.Pozostali akcjonariusze  3 883 488  33,60%
 11 558 000100,00%

(*) Integer.pl SA posiada pośrednio (za pośrednictwem spółki zależnej od siebie tj. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. 6 703 640 akcji Spółki, stanowiących 58,00% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 58,00% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki InPost SA.

Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. (podmiot zależny od spółki InPost Paczkomaty Sp. z o.o.) posiada bezpośrednio 6 703 640 akcji Spółki stanowiących 58,00% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 58,00% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu InPost SA.

Integer.pl SA posiada bezpośrednio:

- 1 660 209 udziałów w spółce Integer.pl Inwestycje Sp. z o.o. stanowiacych 19,13% udziału w kapitale zakładowym, uprawniajacych do 19,13% ogółu głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki oraz pośrednio poprzez spółkę od siebie zależną tj. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. (Integer.pl SA posiada 23 099 udziałów w spółce InPost Paczkomaty Sp. z o.o. stanowiących 99,99% udziałów w kapitale zakładowym, uprawniających do 99,99% ogółu głosów na zgromadzeniu wspólników InPost Paczkomaty Sp. z o.o. )

- 6 751 944 udziałów w spółce Integer.pl Inwestycje Sp.  z o.o. stanowiących 77,81% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 77,81% ogółu głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Spółki InPost Paczkomaty Sp. z o.o. oraz Integer.pl SA nie posiadają bezpośrednio akcji spółki InPost SA.