Kalendarium

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r. przez InPost S.A.


21 marca 2016 r.Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 r.
16 maja 2016 r.Rozszerzony, skonsolidowany raport za I kwartał 2016 r.
30 września 2016 r.Rozszerzony, skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r.
14 listopada 2016 r.Rozszerzony, skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r.

Zgodnie z §83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 133, dalej: "Rozporządzenie"), InPost S.A. nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.


InPost S.A. nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia. Dodatkowo z uwagi na fakt, że raport roczny za 2015 rok i skonsolidowany raport roczny za 2015 zostaną opublikowane 21 marca 2016 roku InPost S.A. nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia.

Okresy zamknięte w 2016 r.

21 stycznia - 21 marca 2016 r. - okres zamknięty w związku z publikacją w dniu 21 marca 2016 r. skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego

2 maja - 16 maja 2016 r. - okres zamknięty w związku z publikacją w dniu 16 maja 2016 r. rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 r.

31 sierpnia - 30 września 2016 r. - okres zamknięty w związku z publikacją w dniu 30 września 2016 r. rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.

14 października - 14 listopada 2016 r. - okres zamknięty w związku z publikacją w dniu 14 listopada 2016 r. rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.