O Spółce

InPost S.A. jest największym, niezależnym operatorem pocztowym w Polsce.

Głównym profilem działalności spółki InPost S.A. są usługi pocztowo-kurierskie dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Spółka świadczy pełen pakiet tradycyjnych usług pocztowych, jak również usługi logistyczne związane z dostarczeniem paczek kurierskich i paczkomatowych.

Spółka jest podmiotem dominującym wobec następujących podmiotów, które podlegają konsolidacji:

 1. Polska Grupa Pocztowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259501, w której Spółka posiada 844 349 akcji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 8 443 490 PLN, które to akcje stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym tej spółki. Przedmiotem działalności spółki Polska Grupa Pocztowa jest działalność pocztowo-kurierska.
 2. InPost Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027731, w której Spółka posiada 4282 udziały o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2 141 000 PLN, które to udziały stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniają do 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Przedmiotem działalności InPost Finanse jest działalność finansowa i ubezpieczeniowa. InPost Finanse oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i masowych.

 

Wyróżnikiem Grupy Kapitałowej InPost jest dążenie do personalizacji usług pocztowych pod kątem różnych grup klientów oraz ich informatyzacji, czego wyrazem jest wdrażanie nowatorskich rozwiązań oraz stałe poszerzanie palety świadczonych usług.

Grupa Kapitałowa InPost dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym, umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu. Centrum dystrybucji przesyłek obsługiwanych przez InPost S.A. stanowi sortownia korespondencji oraz paczek zlokalizowana w Woli Bykowskiej pod Piotrkowem Trybunalskim.

Obecnie Grupa Kapitałowa InPost skupia się na działalności e-commerce, w szczególności obsłudze logistycznej paczkomatów, usługach kurierskich oraz dostarczaniu listów poleconych dla klientów sklepów internetowych. Wobec powyższego Grupa Kapitałowa InPost stawia na dynamiczny rozwój usług kurierskich, których świadczenie Grupa Kapitałowa Integer.pl rozpoczęła w czerwcu 2015 r., a partnerem logistycznym w realizacji tych usług jest Grupa Kapitałowa InPost.

Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej InPost jest kreowanie wartości dla akcjonariuszy przez dalsze umacnianie pozycji rynkowej oraz optymalizację modelu biznesowego, co zamierzamy osiągnąć przede wszystkim następującymi działaniami:

 • zapewnienie najszerszej oferty logistycznej dla podmiotów z sektora e-commerce w Polsce – przesyłki paczkomatowe, kurierskie, list polecony e-commerce;
 • rozwój w segmencie przesyłek kurierskich;
 • wykorzystanie potencjału wynikającego z ogólnopolskiego zasięgu sieci obsługi;
 • rozwój produktów dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych;
 • optymalizację i unifikację sieci placówek;
 • rozszerzenie portfela świadczonych usług o procesy komplementarne z działalnością pocztową;
 • rozwój działalności cross-border.

Strategia Grupy jest z powodzeniem wdrażana w życie we wszystkich opisanych wyżej punktach i przynosi wymierne korzyści w postaci stałego zwiększania obsługiwanych wolumenów przesyłek pocztowych oraz umacniania przez Grupę Kapitałową Inpost pozycji lidera rynku usług pocztowych pod względem efektywności, ceny oraz zakresu oferowanych usług dodatkowych.

 

Silna pozycja Grupy Kapitałowej InPost na rynku wynika z wielu przewag konkurencyjnych, z których najważniejsze to:

 • innowacyjne rozwiązania technologiczne,
 • elastyczna struktura operacyjna,
 • efektywne procedury,
 • sprawny system zarządzania kadrą pracowniczą, oraz
 • wdrożone usługi dedykowane.

 

Poniżej zaprezentowano tabelę zawierającą dane nt. liczby przesyłek obsłużonych przez Grupę w latach 2014-2015 (wg produktów)

Produkty

2014

%

2015

%

List zwykły

157 102 405

54,4%

198 582 423

54,0%

List zwykły ekspresowy

370 924

0,1%

1 381 269

0,4%

List polecony

64 318 947

22,3%

87 232 980

23,7%

Paczki (z wył. paczkomatów™)

442 709

0,2%

577 754

0,2%

Przesyłki kurierskie SIP

125 425

0,0%

120 914

0,0%

Przesyłki kurierskie

-

-

3 200 512

0,9%

ZPO

58 245 627

20,2%

62 840 954

17,1%

Smart Courier

278 696

0,1%

336 858

0,1%

Przekazy

901 154

0,3%

840 346

0,2%

Paczkomaty™

7 046 920

2,4%

12 921 117

3,5%

RAZEM

288 832 807

100%

368 035 127

100%