Program motywacyjny

Program motywacyjny.

W dniu 18 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło program motywacyjny dla kluczowych pracowników i osób zarządzających Spółką na następujących zasadach:

Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostanie określona w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą lub w odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej Spółki.

Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie do 31 grudnia 2017 r., pod warunkiem wprowadzenia w 2015 r. akcji Spółki serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Program Motywacyjny będzie obejmował rok obrotowy 2015, 2016 oraz 2017.

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom uprawnionym uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 345 000 Akcji Spółki serii E po cenie odpowiadającej wysokości ceny sprzedaży akcji Spółki w ramach oferty publicznej sprzedaży akcji Spółki dokonywanej w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny na podstawie złożonego w dniu 26 marca 2015   r. do Komisji Nadzoru Finansowego przez Spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

Spółka w ramach Programu Motywacyjnego wyemituje nieodpłatnie:

a) do 115 000 (sto piętnaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia do 115 000 (sto piętnaście tysięcy) Akcji,

b) do 115 000 (sto piętnaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia do 115 000 (sto piętnaście tysięcy) Akcji,

c) do 115 000 (sto piętnaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia do 115 000 (sto piętnaście tysięcy) Akcji.

W celu realizacji Programu Motywacyjnego uchwalone zostanie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 345 000 PLN poprzez emisję nie więcej niż 345 000 Akcji Serii E.

Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A jest ziszczenie się łącznie następujących warunków:

a) osiągnięcie EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości przekraczającej kwotę 35 000 000 PLN,

b) wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, przy czym taka opinia biegłego rewidenta nie może zawierać żadnych zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, których uwzględnienie skutkowałoby obniżeniem poziomu EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 do wysokości poniżej 35 000 000 PLN,

c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,

d) pozostawaniu przez uczestnika programu w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z umowy cywilnoprawnej ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez co najmniej 8 (osiem) miesięcy w roku obrotowym 2015.

Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B jest ziszczenie się łącznie następujących warunków:

a) osiągnięcie EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości przekraczającej kwotę 55 000 000 PLN,

b) wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, przy czym taka opinia biegłego rewidenta nie może zawierać żadnych zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, których uwzględnienie skutkowałoby obniżeniem poziomu EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 do wysokości poniżej 55 000 000 PLN,

c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,

d) pozostawanie przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z umowy cywilnoprawnej ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez co najmniej 8 (osiem) miesięcy w roku obrotowym 2016.

Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C jest ziszczenie się łącznie następujących warunków:

a) osiągnięcie EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości przekraczającej kwotę 75 000 000 PLN

b) wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, przy czym taka opinia biegłego rewidenta nie może zawierać żadnych zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, których uwzględnienie skutkowałoby obniżeniem poziomu EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 do wysokości poniżej 75 000 000 PLN,

c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,

d) pozostawanie przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z umowy cywilnoprawnej ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez co najmniej 8 (osiem) miesięcy w roku obrotowym 2017.

 W celu realizacji Programu Motywacyjnego w dniu 18 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło emisję warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w łącznej liczbie 345 000, a także warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego do 345 000 akcji serii E o łącznej wartości nominalnej 345 000 PLN.