Polityka prywatności spółek Grupy kapitałowej Integer.pl

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Świadcząc usługi pocztowe, jesteśmy zobowiązani do zachowania tajemnicy pocztowej, która obejmuje, między innymi, informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług. Ponadto informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.

W wielu przypadkach tajemnicą pocztową objęte są również Twoje dane osobowe w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy dokument ma za zasadnie przekazać Tobie niezbędne informacje w przedmiocie tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie są Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest, w zależności od rodzaju wykonywanej usługi, stosowna spółka powiązana kapitałowo ze spółką Integer.pl (wykaz tych podmiotów dostępny jest pod adresem: https://integer.pl/pl/grupa-kapitalowa-integer-pl/profil-dzialalnosci - w dalszej części niniejszej informacji podmioty te będziemy określać zbiorczo, jako „InPost”) lub podmiot zewnętrzny, który przekazał dane do InPost w celu i zakresie wykonania usługi, a w szczególności:

 • Jeśli jesteś osobą fizyczną nadającą swoją przesyłkę w ramach świadczonych usług pocztowych bądź przewozowych zarówno za pośrednictwem Paczkomatów InPost, jak również PaczkoPunktów, Oddziałów InPost lub bezpośrednio u kuriera InPost - administratorem Twoich danych jest spółka InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków.
 • Jeśli jesteś osobą fizyczną będącą odbiorcą (adresatem) przesyłki w ramach świadczonych usług pocztowych bądź przewozowych, odbierającą przesyłkę za pośrednictwem Paczkomatów InPost, PaczkoPunktu, Oddziału InPost lub bezpośrednio od kuriera InPost - administratorem Twoich danych jest spółka InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków.
 • W przypadku, gdy zlecasz podmiotowi zewnętrznemu wykonanie usług na przesyłce, która ma być nadana za pośrednictwem sieci InPost sp. z o.o. (np. jeżeli zamawiasz towar w sklepie internetowym, wskazując swoje dane do doręczenia przesyłki w Paczkomacie lub bezpośrednio przez kuriera) - administratorem Twoich danych osobowych , w zakresie i w celach niezbędnych do doręczenia Tobie przesyłki, jest spółka InPost sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków.

Zawsze w sytuacji, w której wyrażasz nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zostaniesz przed wyrażeniem tej zgody poinformowany, która spółka spośród spółek InPost jest administratorem Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W ramach świadczonych przez InPost usług, możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko nadawcy (w tym płatnika) oraz odbiorcy (adresata) przesyłki,
 • adres nadawcy przesyłki (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 • adres odbiorcy przesyłki (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
 • nowy adres do doręczenia przesyłki, jeżeli po nadaniu przesyłki nadawca zgłosi InPost polecenie doręczenia jej pod nowy adres, lub InPost ustali z Odbiorcą przed doręczeniem przesyłki inny adres jej doręczenia (nowy adres zawiera dane w postaci określenia ulicy, nr domu, nr lokalu, kodu pocztowy oraz miejscowości),
 • adres e-mail nadawcy oraz odbiorcy przesyłki, który jest przetwarzany w celu wysłania wiadomości dotyczących wykonywania usługi, w szczególności informację o aktualnym statusie doręczenia przesyłki, lub informację umożliwiającą odbiór przesyłki z Paczkomatu,
 • numer telefonu nadawcy oraz odbiorcy przesyłki w celu bezpośredniego kontaktu lub wysyłki wiadomości dotyczących wykonywania usługi, w szczególności kontakt mający na celu ustalenie innego miejsca doręczenia przesyłki, lub informację umożliwiającą odbiór przesyłki z Paczkomatu,
 • zależnie od wybranej do realizacji usługi, możemy również przetwarzać numer rachunku bankowego, niezbędny do przekazania pobranej gotówki (w ramach usługi pobrania, tzw. cash on delivery) osobie wskazanej przez nadawcę, oraz informacje pozwalające zidentyfikować okoliczności dokonania płatności pobrań lub doładowań kont w ramach opłacania oferowanych przez nas usług metodą pre-paid (przedpłatą),
 • w przypadku świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (NIP, REGON, firma, adres działalności);
 • adres IP osób, które korzystają z naszych systemów umożliwiających zamawianie usług, które świadczymy.

Powyższe dane przetwarzamy w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług świadczonych przez InPost, w celu dostarczenia przesyłki odbiorcy, w celu wykonania obowiązków prawnych InPost, w tym rozpatrzenia składanych reklamacji na te usługi oraz w celach analitycznych i statystycznych. W zakresie w jakim jesteśmy do tego zobowiązani przepisami, dane przetwarzamy ponadto w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Ponadto, w ramach przekazywania Tobie wiadomości o charakterze marketingowym lub realizacji innych Twoich zgłoszeń, np. zapytań ofertowych (za Twoją uprzednią zgodą), możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które przekazałeś nam w przy wyrażaniu powyższej zgody.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla poprawnego wykonania usług świadczonych przez InPost lub rozpatrzenia i ewentualnej realizacji zgłoszeń, które do nas kierujesz. Wymóg podania tych danych jest wymogiem umownym, natomiast w stosunku do danych podawanych w ramach składanych do nas reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych oraz przewozowych, oraz w zakresie, w jakim zbieramy dane w celach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jest to także wymóg ustawowy (określony w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe oraz Prawo przewozowe oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Ponadto, w związku z tym, że – dla celów bezpieczeństwa oraz ochrony Ciebie oraz Twoich przesyłek, w szczególności przed kradzieżą i aktami wandalizmu – stosujemy monitoring Paczkomatów InPost, w ramach którego możliwe jest utrwalenie Twojego wizerunku, a tym samym przetwarzamy również i tę danę osobową. Administratorem danych osobowych z nagrań z monitoringu jest InPost Paczkomaty sp. z o.o. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne zarówno dla ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, jak i ochrony Twoich interesów. W przypadku, gdyby nagranie uwieczniło popełnienie przestępstwa, przetwarzanie to jest również niezbędne do wypełnienia obowiązku, który na nas ciąży, wynikającego w szczególności z art. 81 ustawy Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j. ze zm.) oraz art. 304 kodeksu postępowania karnego (Dz.U.2017.1904 t.j. ze zm.). Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione spółkom z Grupy kapitałowej Integer.pl (wykaz podmiotów dostępny jest pod adresem: https://integer.pl/pl/grupa-kapitalowa-integer-pl/profil-dzialalnosci) w przypadku wystąpienia okoliczności, która wymaga wglądu w nagrania monitoringu (np. uszkodzenia urządzenia, które jest własnością innej spółki z Grupy kapitałowej Integer.pl). W takim przypadku dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyjaśnienia incydentu i na potrzeby ewntualnego dochodzenia roszczeń, a podstawą ich wykorzystania (w tym udostępnienia) jest prawnie uzasadniony interes. Nagrania przechowujemy w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich przetwarzania (o tym, jak zabezpieczany Twoje dane osobowe, piszemy poniżej w rozdziale „W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?”), oraz przez okres do jednego miesiąca od dnia nagrania.

W jaki sposób otrzymujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, lub od nadawcy (w tym płatnika) przesyłki, którą ten nadał poprzez zlecenie InPost wykonania usługi na takiej przesyłce. Dane te mogą być zatem otrzymane przez InPost w szczególności w następujących okolicznościach:

 • w przypadku, w którym przekazujesz nam swoją Przesyłkę, abyśmy ją doręczyli wskazanej przez Ciebie osobie lub pod wskazane miejsce,
 • w przypadku, w którym nasi klienci (np. sklepy internetowe) przekazują nam Twoje dane, celem doręczenia Tobie przesyłek,
 • w przypadku, w którym zgłosisz do nas reklamację lub skargę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, które świadczymy, lub gdy Twoje dane zostaną podane przez osobę uprawnioną do złożenia takiej reklamacji, na przykład naszego klienta, który nadał do Ciebie przesyłkę, a następnie złożył do InPost reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi na tej przesyłce,
 • w przypadku, w którym składasz do nas inne zapytanie w przedmiocie świadczonych przez InPost usług lub działalności InPost,
 • jeżeli podasz InPost swoje dane celem otrzymania oferty handlowej InPost,
 • jeżeli podasz InPost swoje dane celem utworzenia konta w systemie informatycznym InPost, który umożliwia generowanie zamówień na usługi, które oferujemy,
 • jeżeli przekażesz swoje dane – wyłącznie za Twoją zgodą – w celu przetwarzania ich na potrzeby marketingu produktów i usług InPost oraz podmiotów współpracujących z InPost, który będzie realizowany przez InPost lub samodzielnie przez te podmioty.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych jest określony w szczególności we właściwej umowie lub regulaminie InPost, na podstawie której świadczymy dla Ciebie usługi lub mamy dostęp do Twoich danych osobowych, bądź bezpośrednio przy wyrażaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Takim celem może być:

 • wykonanie na Twoją rzecz usług pocztowych lub usług przewozowych, oraz usług towarzyszących tym usługom, w tym doręczenie przesyłki, którą nadałeś, lub doręczenie Tobie przesyłki,
 • konieczność realizacji przez nas obowiązków podatkowych, prawnych oraz rozliczeniowych, w tym obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • przekazywanie Tobie informacji i materiałów o charakterze marketingowym lub celem przekazania Tobie naszej oferty (jest to opcjonalnie i wymaga Twojej zgody na otrzymywanie tego typu informacji).
 • analizy, w tym personalizacji, wyłącznie na potrzeby optymalizacji procesów przy świadczeniu przez nas usług i usprawniania ich świadczenia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż to jest konieczne. W szczególności dane te przechowujemy przez czas niezbędny do prawidłowej realizacji usług, które świadczymy, a po tym okresie nie dłużej, niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą zostać podniesione w związku z realizacją tych usług. Czas przechowywania danych osobowych określony jest w naszych regulaminach świadczenia usług, umowach dotyczących przetwarzania, udostępnienia czy powierzenia przetwarzania danych (wtedy czas ten wiąże Strony tych umów), treściach wyrażanych przez Ciebie zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a jeżeli nie jest określony w tych regulaminach bądź umowach, przechowujemy Twoje dane osobowe w następujących okresach:

 • gdy posiadasz konto w naszych systemach umożliwiających zamawianie usług, które świadczymy, i zlecasz te usługi jako nadawca (w tym płatnik), jak również jeżeli nie posiadasz takiego konta, ale korzystasz z naszych usług jako nadawca (w tym płatnik), Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres maksymalnie 6 lat licząc od dnia nadania przez Ciebie danej przesyłki, lub usunięcia konta,
 • gdy jesteś odbiorcą przesyłki, Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu świadczenia przez nas usług, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • gdy składasz reklamację lub skargę na usługi, które świadczy InPost, Twoje dane osobowe zawarte w tej reklamacji lub skardze przetwarzamy przez czas niezbędny dla rozpatrzenia tej reklamacji i skargi, a po upływie tego czasu możemy przechowywać je przez okres nie dłuższy, niż okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wniesionej reklamacji lub skargi, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • gdy składasz do nas inne zgłoszenie lub zapytanie, Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres obsługi i ewentualnej realizacji Twojego zgłoszenia, a po tym okresie możemy przechowywać je przez okres nie dłuższy, niż okres ewentualnego przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • jeżeli czas przechowywania Twoich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres określony w tych przepisach.

Dlaczego akurat przez taki okres czasu przechowujemy Twoje dane?

Ponieważ jako InPost musimy dochować wykonania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności w zakresie:

 • realizacji prawa pocztowego, prawa przewozowego, przepisów podatkowych i rachunkowych,
 • w zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez InPost, w postaci spraw związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających ze świadczenia usług przez InPost,
 • stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, w tym w szczególności zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • innych prawnie uzasadnionych obowiązków nałożonych na InPost.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zakresie usług pocztowych i przewozowych świadczonych przez InPost, Twoje dane osobowe przetwarzamy:

 • w formie elektronicznej w systemach informatycznych InPost i podwykonawców InPost, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez InPost, także w sposób zautomatyzowany,
 • w formie fizycznej (np. w formie pisemnej), w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez InPost, w szczególności jako wydruki na etykietach nadawczych generowanych za pośrednictwem systemów informatycznych InPost, które są naklejane na przesyłkę.

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych stosujemy zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju, ilości i zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby jak najlepiej zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieuprawnionymi działaniami.

Zdając sobie sprawę, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych, używamy m.in.:

 • szyfrowania Twoich danych za pomocą warstwy SSL (Secure Sockets Layer) podczas ich przesyłania,
 • w określonych przypadkach procesów anonimizacji, pseudonimizacji i szyfrowania Twoich danych osobowych
 • innych zabezpieczeń sprzętowych, sieciowych oraz systemowych, takich jak: zapory ogniowe, licencjonowane oprogramowanie antywirusowe sprzętowe oraz sieciowe, kontrolowane dostępy za pośrednictwem zabezpieczonej sieci VPN i wielu innych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT,
 • elektronicznych oraz fizycznych mechanizmów kontroli dostępu osób do budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane są Twoje dane osobowe (m.in. kluczy magnetycznych i elektronicznych, zamków bezpieczeństwa, monitoringu),
 • innych zabezpieczeń, które mają na celu ochronę Twoich danych osobowych.

Jakie są dane kontaktowe Administratora danych osobowych oraz osoby odpowiedzialnej u Administratora za ochronę danych osobowych?

Dane kontaktowe InPost: ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w InPost możliwy jest pod adresem e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl, lub korespondencją tradycyjną na podany powyżej adres.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez InPost?

InPost przetwarza Twoje dane osobowe w szczególności celem wykonania usług pocztowych oraz przewozowych, które oferuje. Usługi te wykonywane są na podstawie umów, w tym umów zawieranych z nadawcami przesyłek. Bez przetwarzania tych danych osobowych nie jesteśmy w stanie wykonać tych usług (np. nie znając adresu do doręczenia przesyłki oraz jej adresata, nie jesteśmy w stanie doręczyć takiej przesyłki), ani innych świadczeń, do których się zobowiązaliśmy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest również niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą. Jednym z takich obowiązków jest ten określony w art. 81 ustawy Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j. z późn. zm.) – zgodnie z tym przepisem, InPost, działając jako operator pocztowy, jest obowiązany do wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w ustawie Prawo pocztowe oraz w przepisach odrębnych.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – przez „prawnie uzasadniony interes” rozumiemy zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz racjonalny cel przetwarzania danych (np. przetwarzanie danych odbiorców w związku z wykonaniem umowy zawartej z nadawcą przesyłki, obowiązek rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa pocztowego, identyfikacja klienta i stosowanie pozostałych środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy, marketing bezpośredni naszych produktów lub usług, bądź dochodzenie przez nas roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). Każdorazowo, gdy chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, badamy i oceniamy, czy takie przetwarzanie danych osobowych wpłynie na Ciebie oraz na Twoje prawa. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych na podstawie naszego „prawnie uzasadnionego interesu”, jeżeli Twój interes bądź Twoje prawa i wolności będą nad nim nadrzędne.

W przypadku innych celów przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla tych celów możesz w każdym czasie wycofać bez wpływu na ważność przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem zgody. Twoją zgodę uzyskujemy zwłaszcza dla wykorzystania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Zgodnie z przepisami RODO, „odbiorcą” danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane wyłącznie przez InPost oraz jego personel. Świadczymy nasze usługi przy pomocy wielu podwykonawców, począwszy od przedsiębiorstw transportowych, a skończywszy na podmiotach, które prowadzą dla nas placówki pocztowe i wydają w nich przesyłki dla Ciebie. Twoje dane są zatem przetwarzane przez takie kategorie odbiorców, jak:

 • pracownicy i współpracownicy InPost,
 • podwykonawcy InPost, świadczący w naszym imieniu usługi przyjmowania, przemieszczania, sortownia i doręczania przesyłek,
 • ubezpieczyciel likwidujący szkody na przesyłkach,
 • podwykonawcy obsługujący nasze sieci informatyczne oraz bazy danych i tworzący dla nas rozwiązania informatyczne oraz świadczący na naszą rzecz usługi marketingowe,
 • podwykonawcy obsługujący dla InPost infolinię i dział obsługi klienta,
 • spółki powiązana kapitałowo ze spółką Integer.pl (wykaz tych podmiotów dostępny jest pod adresem: https://integer.pl/pl/grupa-kapitalowa-integer-pl/profil-dzialalnosci),
 • profesjonalne podmioty świadczące InPost doradztwo podatkowe, prawne, audytowe i rozliczeniowe,
 • operatorzy płatności.

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, czyli państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w przypadku, w którym usługi, które świadczy InPost, mają być wykonane także na obszarze państwa trzeciego. Taka sytuacja ma miejsce np. w sytuacji, w której nadasz na pośrednictwem InPost do takiego kraju przesyłkę. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także naszym podwykonawcom (np. podmiotom, które doręczają Twoją przesyłkę na obszarze państwa trzeciego) i podmiotom świadczącym InPost doradztwo podatkowe, prawne, audytowe i rozliczeniowe, jeżeli prowadzą oni swoją działalność na terenie państwa trzeciego. Z każdym z powyższych przypadków zabezpieczamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, w szczególności zawierając umowy o poufności oraz o przetwarzaniu danych osobowych w sposób, który jest zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego w Unii Europejskiej i Polsce prawa z dziedziny ochrony danych osobowych oraz na warunkach mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich, jeżeli takie przekazanie nie jest możliwe lub jest wykluczone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pliki cookies

Jeżeli korzystasz z naszych stron internetowych oraz systemów dostępnych za pośrednictwem tych stron (w szczególności umożliwiających generowanie zamówień i inne czynności związane ze zlecaniem usług pocztowych oraz przewozowych), przy przeglądaniu tych stron dochodzi do tworzenia tak zwanych plików „cookies” (ciasteczek). Są to pliki tekstowe niewielkiego rozmiaru, które są przechowywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem którego przeglądasz strony internetowe. Są one powszechnie wykorzystywane w celu zapewnienia funkcjonowania stron internetowych oraz innych usług świadczonych za pośrednictwem sieci Internet, oraz w celu ulepszania i rozwijania tych stron, co odbywa się w oparciu o odczytywanie treści tych plików.

InPost zbiera informacje zawarte w „ciasteczkach”, takie jak data połączenia ze stroną internetową lub adres IP urządzenia, z którego następuje połączenie ze stroną – są to dane obrazujące sposób korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Informacje te są wykorzystywane do celów administracyjnych i statystycznych oraz mających na celu ulepszenie tych stron i poprawienie Twojego komfortu ich użytkowania. Ponadto dane te, przetwarzane automatycznie, mogą być użyte do analizy zachowań odbiorców treści na tych stronach (np. czasu przebywania na stronie internetowej) lub do personalizacji zawartości stron internetowych, w szczególności poprzez dostarczenie reklam internetowych.

Nie musisz akceptować plików cookies (możesz zaakceptować ich wykorzystanie zarówno przez wybór odpowiedniego przycisku na naszej stronie internetowych, jak również przez dokonanie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce internetowej), ale może to spowodować, że strona ta nie będzie działać w pełni poprawnie.

Jakie są Twoje prawa w zakresie dostępu do Twoich danych osobowych?

Masz prawo do żądania od InPost, jako administratora danych osobowych, dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia tych danych oraz otrzymywania ich kopii.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez InPost, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia InPost, w szczególności a pośrednictwem adresu e-mail: dane_osobowe@grupainteger.pl.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub innego organu państwowego zobowiązanego przepisami prawa do nadzorowania zasad przetwarzania danych osobowych), jeżeli uznasz, że nienależycie odnieśliśmy się do naszych obowiązków.

Niniejsza polityka może ulec zmianie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie przepisów prawa bądź zmianę w zakresie oferowanych przez InPost usług. Aktualna wersja polityki jest dostępna pod adresem: https://inpost.pl/polityka-prywatnosci.