Strategia dekarbonizacji grupy inpost

W Grupie InPost wykorzystujemy potencjał technologii, aby kształtować nową, zrównoważoną przyszłość i prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny społecznie, ekonomicznie i środowiskowo. Nasza innowacyjność jest narzędziem zrównoważonego rozwoju wspierającym zieloną transformację.


Dokładnie rozumiemy naszą rolę w obliczu kryzysu klimatycznego, a wdrożone przez nasz działania – opracowanie Strategii Dekarbonizacji dla całej Grupy InPost zgodnie z Porozumieniem Paryskim oraz zaakceptowanie przez Science Based Targets initiative celów redukcyjnych – są naturalną konsekwencją przyjętej przez nas rok temu Strategii ESG, w której realizację wkładamy wiele wysiłku.

Zrównoważony rozwój jest przez nas zarządzany kompleksowo, a kwestie
związane ze środowiskiem, ładem korporacyjnym i społeczeństwem są częścią
naszej codzienności biznesowej. Strategia ESG Grupy InPost opracowana na
lata 2021-2026 określa nasze priorytety w III głównych filarach:
In_People, In_Planet oraz In_Client.

Strategia ESG została zatwierdzona i przyjęta przez Zarząd Grupy InPost oraz Radę Nadzorczą i po raz pierwszy opublikowana w raporcie zintegrowanym za 2021 rok. Wyniki jej realizacji są na bieżąco monitorowane i będą corocznie transparentnie publikowane w raporcie zintegrowanym Grupy InPost.

W ramach opracowywania Strategii Dekarbonizacji, po raz pierwszy obliczyliśmy emisje gazów cieplarnianych dla całej Grupy InPost. Był to dla nas olbrzymi krok w kierunku poznania skali naszego wpływu ma środowisko. Zmierzyliśmy i uaktualniliśmy dane o swoim śladzie węglowym w trzech zakresach (1, 2 i 3) zgodnie ze standardem GHG Protocol, dzięki czemu wiemy, że w 2021 roku ślad węglowy całej Grupy wyniósł 542,274 t CO2e.

Naszym celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto, aby stać się liderem gospodarki niskoemisyjnej, dlatego po poznaniu skali emisji, mając na uwadze strategię biznesową grupy na kolejne lata, Zarząd oraz Rada Nadzorcza przyjęli cele dekarbonizacyjne oparte na nauce. Opracowanie celów redukcyjnych było rezultatem dołączenia w listopadzie 2021 roku do Science Based Targets initiative (SBTi). Grupa InPost wystosowała wówczas list intencyjny, w którym zobowiązała się publicznie do wyznaczenia w ciągu 24 miesięcy celów klimatycznych zgodnych z kryteriami SBTi.

Naszym celem jest regularne monitorowanie śladu węglowego dla całej organizacji, ulepszanie jakości danych i transparentne cykliczne raportowanie spadków/wzrostów emisji w poszczególnych zakresach.

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie InPost obejmują:

Zakres 1 - wszystkie bezpośrednie emisje uwolnione w wyniku działalności operacyjnej. W przypadku Grupy InPost źródłami emisji są m.in. zużycie gazu ziemnego, zużycie paliwa w samochodach służbowych oraz wycieki czynników chłodniczych

Zakres 2 - pośrednie energetyczne emisje gazów cieplarnianych wynikające z wytworzenia zakupionej energii elektrycznej i cieplnej (m.in. dla urządzeń Paczkomat, biur, magazynów, oddziałów i sortowni)

Zakres 3 - inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych, które występują w całym łańcuchu wartości. W Grupie InPost największe emisje w zakresie 3 generują:

Kategoria 4 - (Upstream transportation and distribution) związana z transportem i działalnością kurierską 49%

Kategoria 2 - (Capital goods) – głównie związana z produkcją maszyn Paczkomat® 44%

Emisje z głównych rynków Grupy InPost

388 364 tCO₂e
Emisje polskich spółek (około 72% całości emisji Grupy InPost)
76 439 tCO₂e
Emisje Mondial Relay (FR) (około 14 % całości emisji Grupy InPost)
45 517 tCO₂e
Emisje InPost UK(około 8% całości emisji Grupy InPost)

Nasze oparte na nauce krótkoterminowe cele redukcji emisji oraz oparty na nauce cel zerowej emisji netto

Czym są cele oparte na nauce (science-based targets)?

 • Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna instytucja umożliwiająca przedsiębiorstwom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauk o klimacie. Koncentruje się na przyspieszeniu zaangażowania firm na całym świecie w działania dekarbonizacyjne, aby osiągnąć zerowe emisje netto przed 2050 r.
 • Inicjatywa jest wynikiem współpracy CDP, Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF) oraz jednego ze zobowiązań Koalicji We Mean Business.
 • SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu celów opartych na nauce, oferuje zasoby i wskazówki, aby zmniejszyć bariery w adopcji oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.
 • Przyjęte przez firmy cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych są uważane za oparte na nauce, jeśli są zgodne z tym, co według najnowszych badań klimatycznych jest konieczne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego.
Znajdujemy się w gronie liderów – ponad 4700 firm i instytucji z całego świata przystąpiło do SBTi, tylko około 180 posiada zatwierdzone cele NET-ZERO. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce z zatwierdzonymi przez SBTi celami NET-ZERO do 2040 oraz jedną z trzech firm na świecie w sektorze logistycznym, która realizuje ambitną ścieżkę dekarbonizacji do 2040 roku.

stan na 20.03.2023

Dlaczego to robimy?

Mamy to w DNA Grupy InPost

W InPost Strategia Dekarbonizacji jest ściśle powiązana ze strategią biznesową. Nie możemy się rozwijać bez poszanowania środowiska naturalnego, zwłaszcza że wiemy, iż intensywny rozwój e-commerce ma na nie ogromny wpływ. Dołączenie Grupy InPost do grona członków SBTi wpisuje się w dotychczasowe proekologiczne działania firmy i jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku pełnej dekarbonizacji, do której wzywają instytucje międzynarodowe.

Dbamy o przyszłość naszej planety

W Porozumieniu Paryskim z 2015 r. rządy światowe zobowiązały się do ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do poziomu znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia ocieplenia do 1,5°C. Najnowsze badania IPCC – określane przez ONZ jako „czerwony kod dla ludzkości” – pokazują, że nadal możliwe jest ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do 1,5°C, ale jesteśmy niebezpiecznie blisko tego progu.

Nie mamy
wiele czasu

Aby osiągnąć ten cel, emisje gazów cieplarnianych muszą zmniejszyć się o połowę do 2030 r. i spaść do zera netto do 2050 r. Niestety - mamy ograniczony czas na działanie i wierzymy, że to właśnie sektor prywatny ma największą rolę do odegrania.

Mamy dostawę do urządzeń Paczkomat®

Angażujemy się w walkę ze zmianami klimatycznymi - pomaga nam w tym nasz model biznesowy – dostawa do urządzenia Paczkomat jest najbardziej ekologiczną formą dostawy, a rozwój sieci maszyn jest przykładem walki ze zmianami klimatycznymi przy rosnącym znaczeniu e-commerce. Wiemy, że kryzys klimatyczny wymaga odważnych i zdecydowanych działań. Cele, które wyznaczyliśmy, będą wymagały od nas większej innowacyjności, myślenia przyszłościowego, zaangażowania klientów, dostawców i parterów biznesowych.

Nasze zobowiązania klimatyczne

1. Perspektywa near-term

SBTi zatwierdziło oparte na nauce krótkoterminowe cele redukcji emisji InPost S.A. InPost S.A. zobowiązuje się do redukcji bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i Zakresie 2 o 42% do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2021.

W zakresie 3 - InPost S.A. zobowiązuje się, że do 2027 roku 69% jej dostawców względem emisji obejmujących kategorie zakupionych towarów i usług, dobra inwestycyjne oraz upstream transport i dystrybucję, będzie miało cele oparte na nauce.

Zobacz nasz certyfikat od SBTi

2. Perspektywa long-term

SBTi zweryfikowało oparty na nauce cel zerowej emisji netto InPost S.A do 2040 roku. InPost S.A. zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości do 2040 roku.

To bardzo ambitne zobowiązanie i wyróżniające Grupę InPost. Tylko nieliczne firmy, nawet na rynku europejskim, zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku. Oznacza to, że do 2040 roku Grupa InPost zredukuje 95% wszystkich emisji CO2 w zakresie 1 i 2 oraz 90% w zakresie 3. Wszystkie pozostałe emisje zostaną zaś zneutralizowane zgodnie z kryteriami SBTi przed osiągnięciem zerowej emisji netto.

Zobacz nasz NET-ZERO Approval Letter

3. Neutralność klimatyczna do 2025 roku (cel poza SBTi)

Aby przyspieszyć nasze działania klimatyczne i stać się liderem gospodarki niskoemisyjnej, w naszej strategii ESG zobowiązaliśmy się również do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2025 roku w zakresie 1 i 2 – niezredukowane emisje w zakresie 1 i 2 zostaną skompensowane (carbon offset).

W jaki sposób chcemy się dekarbonizować?

 • Dla naszych oddziałów, magazynów, biur i maszyn Paczkomat w Polsce i na pozostałych rynkach będziemy zapewniać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych (umowy cPPA, gwarancje pochodzenia)
 • Wprowadzimy w ramach Grupy InPost i jej łańcucha wartości rozwiązania ograniczające emisje w zakresie 3, w tym działania polegające na wsparciu naszych dostawców i partnerów biznesowych w wyznaczaniu celów redukcji ich emisji i ich realizacji
 • Będziemy neutralizować pozostałą (nieuniknioną) emisję GHG od 2040 roku poprzez projekty związane z wychwyceniem CO2 i jego trwałym magazynowaniem
 • Będziemy sukcesywnie wymieniać własną flotę spalinową na elektryczną oraz wspierać w wymianie naszych przewoźników. Już teraz mierzymy ślad węglowy wyemitowany przez dostawę paczek, które znajdują się w sieci (w Polsce)
 • Będziemy optymalizować energetycznie naszą infrastrukturę
 • Będziemy regularnie liczyć ślad węglowy Grupy zgodnie ze standardem GHG Protocol i transparentnie ujawniać postępy realizacji celówBędziemy cyklicznie mapować szanse i ryzyka klimatyczne zgodnie z rekomendacjami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

W jakie projekty będziemy się angażować?

 • Będziemy pracować nad nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu R&D, które pozwolą zmniejszyć emisje powstające w procesie produkcji urządzeń Paczkomat® oraz zużycie przez nie energii elektrycznej podczas eksploatacji
 • Będziemy wdrażać nowoczesne procesy logistyczne, które pozwolą optymalizować trasy kurierów
 • Będziemy tworzyć procesy nowej logistyki miejskiej w oparciu o punkty PUDO oraz mikroelektromobliność w związku z wprowadzaniem stref niskoemisyjnych
 • Będziemy inwestować w infrastrukturę ładowania pojazdów EV
 • Będziemy rozszerzać program InPost Green City na rynkach zagranicznych – zwłaszcza we Francji
 • Będziemy wdrażać eko-usługi i eko-innowacje wspierające niskoemisyjną dostawę paczek i cyrkularność
 • Będziemy edukować naszych interesariuszy - zwłaszcza merchantów, dostawców produktów i usług, klientów indywidualnych i pracowników w obszarze klimatycznym i ESG