Cenniki

Wybierz usługę

InPost Szybkie Nadania Paczkomat

Rozmiar paczki

Cena brutto

Opis

Gabaryt A

16,99 zł

Maksymalne wymiary: 80 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 1 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt B

18,99 zł

Maksymalne wymiary: 190 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 81 mm, maksymalna waga: 25 kg

Gabaryt C

20,99 zł

Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna waga: 25 kg

Opłata paliwowa

0%

Opłata paliwowa nie jest naliczana dla przesyłek w ramach Cennika Detalicznego.

Usługi dodatkowe

Cena brutto

Opis

Dodatkowa ochrona do 5 000 zł

w cenie usługi głównej

Usługa dostępna dla Przesyłek ubezpieczonych (w rozumieniu Regulaminu) zawierających towary handlowe lub przedmioty wartościowe do wskazanej wartości brutto.

Opłaty dodatkowe

Cena brutto

Opis

Weryfikacja Przesyłki przy zmianie gabarytu

4,10 zł

Opłata jest naliczana w przypadku nadania przesyłki, której gabaryt rzeczywisty jest niezgodny z gabarytem zadeklarowanym. Przy tworzeniu przesyłki, należy pamiętać, aby wybrać właściwy gabaryt w odniesieniu do minimalnej i maksymalnej wysokości oraz szerokości. Nie dotyczy Nadawców będących Konsumentami.

Weryfikacja wagi i wymiarów Przesyłki

13,69 zł

Opłata jest naliczana w dwóch przypadkach:
a) przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wagi dla przesyłek nadawanych przez Paczkomat® (25 kg), lub
b) przekroczenia któregokolwiek z maksymalnych wymiarów dla Gabarytu C przesyłek Paczkomat® 410 x 380 x 640 mm (wysokość x szerokość x długość).
Opłata za Weryfikację wagi i wymiarów przesyłki jest naliczana łącznie z opłatą za traktowanie Przesyłki jako ponadgabarytowej. Nie dotyczy Nadawców będących Konsumentami.

Opłata za traktowanie Przesyłki jako ponadgabarytowej

20,53 zł

Opłata jest naliczana w dwóch przypadkach:
a) przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej wagi dla przesyłek nadawanych przez Paczkomat® (25 kg), lub
b) przekroczenia któregokolwiek z maksymalnych wymiarów dla Gabarytu C przesyłek Paczkomat® 410 x 380 x 640 mm (wysokość x szerokość x długość).
Opłata za Weryfikację wagi i wymiarów przesyłki jest naliczana łącznie z opłatą za traktowanie Przesyłki jako ponadgabarytowej. Nie dotyczy Nadawców będących Konsumentami.

Przesyłka ponadgabarytowa – ponad wymiar 500 x 500 x 800 mm lub wagę powyżej 30 kg

273,72 zł

Opłata jest naliczana w dwóch przypadkach:
a) przekroczenia wagi 30 kg dla przesyłek nadawanych przez Paczkomat®, lub
b) przekroczenia któregokolwiek z wymiarów 500x500x800 mm (wysokość x szerokość x długość).
Uwaga: niniejsza opłata występuje razem i sumuje się z Opłatą za Weryfikację wagi i wymiarów Przesyłki oraz Opłatą za traktowanie przesyłki jako ponadgabarytowej. Nie dotyczy Nadawców będących Konsumentami.

Zwrot do Nadawcy

100% ceny usługi głównej za pojedynczą Przesyłkę

W przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w sytuacji braku odbiorcy, odmowy przyjęcia przez niego przesyłki lub błędnego adresu, Operator dokona zwrotu przesyłki na adres jej nadania. Opłata za zwrot Przesyłki równa jest opłacie netto uiszczonej przy jej nadaniu (powiększonej o należny podatek VAT), z zastrzeżeniem, że będzie równa opłacie netto za Przesyłkę według jej faktycznej wagi i wymiarów ustalonych przez Operatora (powiększonej o należny podatek VAT), w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy wagą i wymiarami: faktycznymi a zadeklarowanymi przez Klienta.

Kara Umowna

110,16 zł za pierwszą Przesyłkę;
1 111,59 zł za każdą kolejną Przesyłkę

Operator może nałożyć na Nadawcę karę umowną w wysokości określonej w niniejszym Cenniku, za naruszenia określone w Regulaminie świadczenia usług Paczkomat 24/7 przez InPost sp. z o.o., w paragrafie 5 ust. 5. Nie dotyczy Nadawców będących Konsumentami.